درباره مجتبی عباسیان

14years of experience in the design and manufacturing industries / MBA-Iran University Of Science &Technology

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه