درباره بهنام احسانبخش

دانشجو و محقق دوره دکتری کارآفرینی همراه با مقداری تجربه کاری بین المللی

پروژه ها

دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند

مدیر پروژه توسعه اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی در شهرستان بیرجند

1398
2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه