کارتیمی_تیم کوچک_تیم بزرگ


زمانی که یک تیم کوچک بهتر از یک تیم بزرگ است

قدرت تیمی در سخت ترین چالش های قرن 21 ام است.اما آیا بین تیم های کوچک و بزرگ در نوع نوآوری تفاوتی وجود دارد؟به طور خلاصه، ما به این موضوع پی بردیم که در حالی که تیم های بزرگ پیشرفته هستند و به دنبال توسعه علم هستند، تیم های کوچک منتقدی برای از بین بردن آن هستند.