اکوسیستم


در اقتصاد اکوسیستمی، استراتژی شما چیست؟

در بسیاری از زمینه‌ها، شرکت‌ها دیگر یک بازیگر استراتژیک مستقل نیستند. موفقیت هرشرکت بستگی به هم‌کاری با شرکت‌های دیگر در یک اکوسیستم طراحی‌شده در چندین بخش دارد. در این موارد، چارچوب‌های استراتژی سنتی کمک زیادی نمی‌کنند. لذا نویسنده می‌گوید که شرکت‌ها باید بر روی پنج سوال مهم تمرکز کنند.