AI


تحلیل اقتصادی آثار هوش ماشینی بر سازمانها و مدیرانشان

هوش ماشینی هزینه‌های محصولات و خدمات مبتنی بر پیش‌بینی را کاهش میدهد و پیش‌بینی یک ورودی مهم در صنایع بزرگی نظیر حمل و نقل، کشاورزی، درمان، تولید انرژی و خرده فروشی است. لذا ارزش مهارتهای پیش‌بینی‌ انسان کاهش می‌یابد و پیش‌بینی بهتر و ارزانتر ماشین جایگزین پیش بینی‌های انسان خواهد شد.اما وقتیکه هزینه پیش‌بینی کاهش می‌یابد و استفاده از آن رشد می‌کند، تقاضا برای تصمیم‌گیری که مکمل پیش‌بینی است، رشد خواهد کرد. بنابراین همزمان با رشد بکارگیری هوش مصنوعی، سازمانها و مدیران باید بر روی رشد مهارتهای تصمیم‌گیری خود سرمایه‌گذاری کنند.