درباره هادی اربابی

Business Process Senior Consultant who integrates digital technology into all areas of business to change Fundamentally how you operate and deliver value to customers. +20 Years of executive & Senior IT Leadership roles in Enterprise & Big Digital Transformation Projects & Operations

پروژه ها

چرا من؟

نظرات برخی از کارفرمایان من