درباره هادی اربابی

Business Process Senior Consultant who integrates digital technology into all areas of business to change Fundamentally how you operate and deliver value to customers. +20 Years of executive & Senior IT Leadership roles in Enterprise & Big Digital Transformation Projects & Operations

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه