Company Measurement


بهترين روش ارزيابی كارايی شركتها چيست ؟

تحليلگران و سرمايه گذاران بورس و بسياري از مديران ارشد اجرائي، از شاخص "نرخ بازگشت سهام" (Return on Equity یا ROE) بعنوان شاخص اصلي در ارزيابي كارايي شركت استفاده می‌كنند. اما هيچ شاخصي به تنهايي گویا نيست و اطمينان و تكيه بيش از حد به شاخص ROE مشكل‌ساز است. بکارگیری شاخصهای مکملی نظیر ROA و ... يك تصوير بهتر از کارایی شرکتها ارایه می دهد.