0 دنبال‌کننده
محمود حجاری

مسیر شغلی خود را بازسازی کنید، حتی در زمان سلطه کرونا!

شاید توسعه مسیر شغلی و یا بهتر است بگوییم، بازاندیشی در آن، حتی در شریاط عادی و نرمال، یکی از کارهای سخت و البته پیچیده باشد اما این مهم، با وجود تسلط تام و تمام ویروس کرونا بر دنیای امروز، باز هم امری محال و دور از دسترس نیست. کافی است اصول ساده ای را به صورت مستمر، رها نکنیم و صبور باشیم.

۱۳ مهر در 12 دقیقه بخوانید