آموزش کارکنان


یادگیری موثر و مداوم به موازات شغل

اخیرا یکی از همکارانم صحبت بسیار جالبی از پیش بینی خود داشت : زمان زیادی طول نمی کشد که افرادی که با هم همکار هستند از یکدیگر بجای اینکه بپرسند "چه چیزی میخوانی؟ " خواهند پرسید " چه دوره آموزشی را می گذرانی؟"