رضايت شغلي زنان


آيا رضايت شغلي زنان و مردان به هنگام ارتقا، به يك اندازه تغيير مي‌كند؟

در اين مقاله به بررسي اثر ارتقا بر روي رضايت شغلي براي زنان و مردان پرداخته خواهد شد. برمبناي يافته‌هاي محقق، رضايت شغلي بانوان يك سال پس از ارتقا كاهش پيدا مي‌كند، درصورتي كه براي مردان، اين اثر افزايشي است. در انتها نيز به بررسي مقاله خواهيم پرداخت.