مدیران


چرا مدیران نباید حرف آخر را در ارزیابی عملکرد بزنند؟

برای ارزیابی، ایجاد انگیزه و پاداش دادن به کارکنان یک امر حیاتی محسوب می شوند، اما شرکت ها برای پیدا کردن یک سیستم که این اهداف را دنبال کنند و ارزیابی های منصفانه را انجام دهند، سخت در تنگنا هستند.