کارآفرینی زنان


کارآفرینان زن در جذب حمایت موفق تر اند

به طور متوسط فعالیت های رهبری زنان بسیار بیشتر بر تاثیرات اجتماعی تاکید داشتند تا کسب و کارهایی که راهبری آن را مردان انجام میدادند. و به همین دلیل بیشتر، کسب و کارهایی با رهبری زنان، توانستند از کلیشه های تبعیض جنسیتی و حمایت مردان از مردان، گذر کنند و صرف نظر از اینکه ارزیابی کنندگان، مرد یا زن بودند،حمایت های خوبی دریافت کردند.