درباره فاطمه طالبی پور

من فاطمه طالبی پور هستم، کارشناس جامعه شناسی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، فعال در زمینه کارآفرینی اجتماعی و کمپین های اجتماعی.

پروژه ها

چرا من؟

نظرات برخی از کارفرمایان من