درباره محمد حسین شفیع آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه، هم بنیانگذار گروه ذهن چابک، مشاور تحول چابک، مشاور مدیریت محصول ناب، مشاور کسب و کار، مشاور مدیریت منابع انسانی

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه