درباره سالار فریدپور

University Lecturer; Entrepreneurship & Marketing Consultant; Entrepreneurship PhD Student; MBA - Marketing

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه