تفکر طراحی


تفکر طراحی راهکاری برای خلقِ جلسات موفقیت آمیز

یک جلسه درست و موفق، می تواند کلید پیشرفتی برای یک تیم یا سازمان باشد. حال چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که جلسات شما سازنده هستند، نه مخرب؟ پاسخ به این سوال راه حلی است که تفکر طراحی (Design Thinking) ارائه می‌دهد.