درباره علی اصغر امیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی (گرایش استراتژیک) از دانشگاه تهران

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه