تحول

تفاوتهای اساسی بین دو فعالیت «مدیریت تغییرات» و «دگرگونی و تحول» وجود دارد.

بسیاری از مدیران متوجه نیستتد که این دو با یکدیگر تفاوت دارند و درحالیکه مدیریت تغییرات را در سازمان خود پی میگیرند، در حال مبارزه ضمنی و تضعیف دگرگونی و تحول در سازمان خود هستند.


2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه