women in leadership


زنان چگونه مدیریت می کنند؟ (بخش اول)

رهبران زن چگونه توانستند راههای جدیدی برای مدیریت کشف کنند و سازمانها را با اتکا به این روش های زنان ارتقاء دهند. این مقاله پس از مصاحبه با مدیران موفق زن تهیه و تدوین شده.