بازخورد


سفسطه ی بازخور (بخش اول)

تصور عمومی بر این است که ارائه بازخور در محیط کار می تواند روش خوبی برای یادگیری و توسعه کارکنان باشد و در این زمینه پیش فرض هایی وجود دارد که قالبا درست نیستند. متاسفانه این پیش فرض های نادرست، بعنوان پایه هایی برای طراحی سیستم های ارائه بازخور در نظر گرفته می شوند. در این مقاله نویسنده به شفاف سازی این پیش فرض های نادرست پرداخته است.