رهبری زنان


زنان چگونه مدیریت می کنند؟ (بخش اول)

رهبران زن چگونه توانستند راههای جدیدی برای مدیریت کشف کنند و سازمانها را با اتکا به این روش های زنان ارتقاء دهند. این مقاله پس از مصاحبه با مدیران موفق زن تهیه و تدوین شده.

زنان چگونه مدیریت می کنند؟ (بخش دوم)

در بخش دوم این مقاله به چرایی انتخاب شیوه های رهبری تعاملی توسط زنان و همچنین شرایطی که این سبک مدیریت را تقویت می کنند و یا از گسترش آن جلوگیری می کنند> می پردازیم.