استراتژی


5 افسانه درباره استراتژی

استراتژی مانند بسیاری از حرفه‌ها و رشته‌های مختلف، افسانه های خودش را دارد. نیمی از آنها حقیقت دارد و نیمی از آنها از فرضیاتی ریشه میگیرند که در نهایت منجر به اشتباهات و حتی فجایع جبران ناپذیر می‌شود. در این مقاله، استفان بونگی[1]، کارشناس استراتژی، پنج نمونه از این افسانه ها را معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا ما به آن‌ها اعتقاد داریم و چرا آن‌ها اشتباه هستند. این افسانه‌ها عبارتند از: 1- استراتژی ها در حوزه موضوعات بلند مدت هستند، 2- عوامل مخرب در تمام مدت استراتژی‌ها را تغییر می‌دهند، 3- مزیت رقابتی از بین رفته است، 4- چابکی، جایگزینی برای استراتژی است و 5- شما به یک استراتژی دیجیتالی نیاز دارید

در اقتصاد اکوسیستمی، استراتژی شما چیست؟

در بسیاری از زمینه‌ها، شرکت‌ها دیگر یک بازیگر استراتژیک مستقل نیستند. موفقیت هرشرکت بستگی به هم‌کاری با شرکت‌های دیگر در یک اکوسیستم طراحی‌شده در چندین بخش دارد. در این موارد، چارچوب‌های استراتژی سنتی کمک زیادی نمی‌کنند. لذا نویسنده می‌گوید که شرکت‌ها باید بر روی پنج سوال مهم تمرکز کنند.