درباره حامد شیداییان

بنیان گذار گروه مشاوره ذهن چابک، مشاور تحوّل چابک، مشاور مدیریت محصول ناب، مشاور ای‌پی‌آی بعنوان محصول، مشاور فرهنگ و فرایندهای دوآپس

پروژه ها

چرا من؟

نظرات برخی از کارفرمایان من